Jarmok tradičných remesiel

 • Cieľom podujatia je:
  prezentovať majstrovstvo a šikovnosť rúk súčasných majstrov, ktorí sú pokračovateľmi tradičných ľudových remeselníkov a tiež výroby, ktoré nenadobudli charakter remesla, ale v minulosti boli súčasťou domácej výroby,
 • je to príležitosť výmeny skúsenosti medzi remeselnými majstrami a tiež prezentácia tradičných remeselných techník pre širokú verejnosť.
  Podmienky účasti a organizačné pokyny:
 • podmienkou účasti na podujatí je prezentácia a ukážka len tradičných remeselných techník na základe prihlášky a následným schválením účasti organizátormi,
 • remeselníci, ktorí budú zaradení do stánkov na námestí, je potrebné aby boli oblečení v krojoch, respektíve v dobovom oblečení, k danému remeslu,
 • schváleným účastníkom tradičného remeselného jarmoku poskytnú organizátori priestor a stánok zdarma. Organizátori účastníkom jarmoku zabezpečia jeden stravný lístok na deň.

V prípade ponuky lektorovania – tvorivých dielní pre návštevníkov organizátor na základe výberu ponuky dohodne ďalšie podmienky účasti remeselného majstra.

 • Parkovanie áut je zabezpečené organizátormi bezplatne na vyhradenom parkovisku, mimo areálu jarmoku! V prípade, že účastník jarmoku nebude spĺňať stanovené podmienky organizátormi, resp. uvedie nepravdivé informácie v prihláške, organizátor si vyhradzuje právo
  jeho prezentáciu na jarmoku zrušiť.
  Účastníci, ktorí budú zaradení mimo poskytnutých drevených stánkov, môžu použiť vlastné stánky, ktoré ale nesmú prekrývať igelitovými markízami, akceptujeme len drevené stánky s textilnou plachtou. Aj v tomto prípade parkovanie nie je možné pri stánkoch, ale na vyhradenom parkovisku.
  Pre predajcov, ktorí nespĺňajú požadované kritériá, budú platiť podmienky stanovené pre predajné trhy.

Záujemcovia, zašlite svoje prihlášky najneskôr do 5. júna 2018 na adresu:
Občianske združenie RODON Klenovec, SNP 61. 980 55 Klenovec, alebo na e-mail: folklorgmos@rsnet.sk
V prípade bližších informácii sa obráťte na Mgr. Stanislavu Zvarovú, t. č. 0904 875 369.
Tešíme sa na stretnutie s Vami pri tradíciách našich predkov.
Mgr. Stanislava Zvarová, dramaturgička slávností