Drôtová nôta

P R O P O Z Í C I E nadregionálnej súťažnej prehliadky ľudových hudieb DRÓTOVA NôTA konanej v rámci XXXIX. ročníka Gemersko – malohontských folklórnych slávností, na počesť Klenovského primáša Imricha Oláha Drótu.

Termín: 24. júna 2017 (sobota)  

Miesto: Námestie Karola Salvu

Cieľ súťažnej prehliadky:

 • zachovanie špecifík daného regiónu v hudobnom folklóre,
 • dať priestor k verejnej prezentácii a konfrontácii ľudovým hudbám,
 • objavovať nové muzikantské talenty v oblasti interpretácie ľudovej hudby,
 • oboznamovať širokú verejnosť s umeleckými hodnotami pôvodného hudobno-folklórneho materiálu,
 • podporiť existenciu a činnosť muzikantov interpretujúcich ľudovú hudbu.

Podmienky súťaže:

 • každá ľudová hudba si pripraví blok ľudových piesní v trvaní od 8 – 10 minút, podľa vlastného výberu,
 • každá súťažiaca ľudová hudba musí mať základné obsadenie (predník, kontra, a kontrabas), použitie ďalších hudobných nástrojov nie je obmedzené.

Odbornú porotu menuje Obec Klenovec na základe návrhu Prípravného výboru XXXIX. ročníka Gemersko-malohontských folklórnych slávností – Klenovská rontouka 2017, ako aj Poradného zboru pre folklór pri GMOS v Rimavskej Sobote.

Hodnotiace kritériá:

 • kvalita interpretácie, bohatosť variačnej techniky, súhra, presvedčivosť prejavu, dramaturgia, výber a hudobné spracovanie súťažného programového bloku,
 • autentičnosť a zachovanie špecifík daného regiónu v interpretácii súťažného bloku,
 • javiskový prejav, dodržanie časového limitu, celkový dojem.

Ocenenie:

 • 1. miesto:  150.- eur a vecná cena keramické husle
 • 2. miesto:  100.- eur
 • 3. miesto:    50.- eur

V prípade, že  niektorá ľudová hudba bude mať výnimočného interpreta súťažnej prehliadky (predník, kontráš, cimbalista a pod.), môže odborná porota odporučiť organizátorom podujatia udeliť osobitnú cenu.
Ukončenie súťažnej prehliadky bude tvoriť vyhlásenie výsledkov, spoločná interpretácia súťažiacich hudieb skladby „Vrchárska nálada“ a rozborový seminár.
Organizátor zabezpečí účinkujúcim stravu, hradí cestovné náklady do výšky spotreby PHM podľa platných predpisov (treba priniesť kópiu veľkého technického preukazu, pokladničný blok o čerpaní pohonných hmôt.)
V prípade Vášho záujmu môžete účinkovať vo dvoroch počas slávností.

Prihlášky zasielajte na adresu: Miestne kultúrne stredisko, SNP 61, 980 55  Klenovec, alebo na e-mail: zvara.jaroslav@pmxmail.sk, najneskôr do 1. mája 2017.

Jaroslav Zvara, riaditeľ MKS Klenovec