Drôtová nôta

P R O P O Z Í C I E nadregionálnej súťažnej prehliadky ľudových hudieb DRÓTOVA NôTA konanej v rámci 42. ročníka Gemersko – malohontských folklórnych slávností, na počesť Klenovského primáša Imricha Oláha Drótu.

Termín: 14. augusta 2021 (sobota)  

Miesto: Námestie Karola Salvu

Cieľ súťažnej prehliadky:

 • zachovanie špecifík daného regiónu v hudobnom folklóre,
 • dať priestor k verejnej prezentácii a konfrontácii ľudovým hudbám,
 • objavovať nové muzikantské talenty v oblasti interpretácie ľudovej hudby,
 • oboznamovať širokú verejnosť s umeleckými hodnotami pôvodného hudobno-folklórneho materiálu,
 • podporiť existenciu a činnosť muzikantov interpretujúcich ľudovú hudbu.

Podmienky súťaže:

 • každá ľudová hudba si pripraví blok ľudových piesní v trvaní od 8 – 10 minút, podľa vlastného výberu,
 • každá súťažiaca ľudová hudba musí mať základné obsadenie (predník, kontra, a kontrabas), použitie ďalších hudobných nástrojov nie je obmedzené.

Odbornú porotu menuje Obec Klenovec na základe návrhu Prípravného výboru 42. ročníka Gemersko-malohontských folklórnych slávností – Klenovská rontouka 2021, ako aj Poradného zboru pre folklór pri GMOS v Rimavskej Sobote.

Hodnotiace kritériá:

 • kvalita interpretácie, bohatosť variačnej techniky, súhra, presvedčivosť prejavu, dramaturgia, výber a hudobné spracovanie súťažného programového bloku,
 • autentičnosť a zachovanie špecifík daného regiónu v interpretácii súťažného bloku,
 • javiskový prejav, dodržanie časového limitu, celkový dojem.

Ocenenie:

 • 1. miesto:  150.- eur a vecná cena keramické husle
 • 2. miesto:  100.- eur
 • 3. miesto:    50.- eur

V prípade, že  niektorá ľudová hudba bude mať výnimočného interpreta súťažnej prehliadky (predník, kontráš, cimbalista a pod.), môže odborná porota odporučiť organizátorom podujatia udeliť osobitnú cenu.
Ukončenie súťažnej prehliadky bude tvoriť vyhlásenie výsledkov.
Organizátor zabezpečí účinkujúcim stravu, hradí cestovné náklady do výšky spotreby PHM podľa platných predpisov (treba priniesť kópiu veľkého technického preukazu, pokladničný blok o čerpaní pohonných hmôt.)
V prípade Vášho záujmu môžete účinkovať vo dvoroch počas slávností.

Prihlášky zasielajte na adresu: Miestne kultúrne stredisko, SNP 61, 980 55  Klenovec, alebo na e-mail: zvarova3@post.sk, najneskôr do 15. júla 2021.

Jaroslav Zvara, riaditeľ MKS Klenovec