OZ RODON

Občianske združenie RODON Klenovec (rozvoj obecného diania ochotných nadšencov)  aj vďaka Vám môže napĺňať svoje ciele.

11 rokov sa snažíme aj malými aktivitami rozvíjať život nielen vo svojej obci Klenovec, ale aj v našom regióne.

Našimi hlavnými cieľmi sú:

 • starostlivosť o ochranu a udržiavanie kultúrnych pamiatok a ľudových tradícii v obci
 • vytváranie podmienok pre aktívne využitie voľného času detí a mládeže športovými a kultúrnymi podujatiami a chrániť ich tak pred negatívnymi vplyvmi
 • komunitný rozvoj
 • spolunažívanie majoritnej i minoritnej časti obyvateľstva

Cieľová skupina:

 • deti, mládež, dospelí
 • mladí nezamestnaní – vytváranie podmienok pre vykonávanie absolventskej praxe, čím získavajú zručnosti a pracovné návyky

Ponuka služieb pre verejnosť:

 • súčasťou OZ RODON Klenovec je I – dom, jeho činnosť bola zahájená v júli 2003 s hlavnou náplňou poskytovať informačné služby pre občanov a návštevníkov obce

 • podieľame sa na organizovaní a propagácii kultúrno-spoločenských a športových aktivít pre deti,mládež a dospelých.

Našimi členmi sú aktívni občania, členovia Folklórneho súboru Vepor, detský klub mladých folkloristov DFS Zornička a Mladosť. Práve v tejto oblasti organizujeme množstvo podujatí pre deti, ale i dospelých a to:

 • remeselné dielne v Klenovci a ich prezentácia pre rovesnícke skupiny v regióne a na kultúrno-spoločenských podujatiach, výchovných koncertoch a tvorivých dielňach v oblasti tradičných remesiel, hudby, spevu a tanca
 • letný tábor remesiel, hudby, spevu a tanca REMESLO MÁ ZLATÉ DNO, ktorý chceme v tomto roku zorganizovať po IX. krát.
 • spoluorganizovanie podujatia Pokoj ľuďom dobrej vôle a Talent Klenovca
 • pomáhame na podujatiach Gemersko-malohontské folklórne slávnosti – Klenovská rontouka, Cezhraničný festival – Návraty k hudobným tradíciám, pri realizácii Mikuláša, Dňa detí, či v rámci Dňa zeme pri upratovaní znečistených verejných priestranstiev.

Našu členskú základňu rozšírili aj členovia Bedmintonového klubu RODON Klenovec.

Čo sme urobili v roku 2010

Ø  3. Ročník veľkonočného turnaja detí  ZŠ a ŠZŠ v stolnom tenise – 24.3.2010

Ø  Prezentačné podujatie „Región Malohont a tradičná kultúra v Malohonte“ – pre pedagógov ZŠ P.E. Dobšinského v Rimavskej Sobote – apríl 2010

Ø  Prezentačné podujatie, tvorivé remeselné dielne, tanečná dielňa, prezentácia obce pre žiakov ZŠ P. E. Dobšinského – 14.4.2010 (návšteva remeselných majstrov, GSP, tvorivé dielne v KD, prezentácia história a súčasnosť Obce Klenovec v KD)

Ø  Účasť na podujatí Deň Zeme v spoluoráci  s MAS Malohont – zber odpadov v okolí obce – 24.4.2010

Ø  Pomoc pri organizácii MDD pre deti v Klenovskej Skorušine – 29.5.2010

Ø  Prezentácia na podujatí FOR FEST v Rimavskej Sobote  -10.6.2010

Ø  Pomoc pri organizácii 32. ročníka GMFS „Klenovská rontouka“ – dvory remesiel, prezentácia v Klenovskom a Detskom dvore,  s pomocou podporeného projektu  z GP MAS Malohont a 2% dane- 25.-27.6.2010

Ø Letný tábor „Remeslo má zlaté dno“ Skorušina – podporené z MK SR a z 2% dane – 26.7. -1.8.2010

Ø Prezentácia tvorivých dielní remesiel na FF Koliesko 2010 Kokava n/R.

Ø  Realizácia projektu „MUZIČKY“ medzinárodné hudobné dielne – podporeného z DEXIA banky a z 2% dane – 16.-21.8.2010

Ø  Pomoc pri organizácii cezhraničného festivalu „Návraty ku hudobným tradíciám“ – 24.9.2010

Ø  Zbierka pre Fond Hodina deťom – 12.11.2010

Ø  Talent Klenovca – 19.11.2010

Ø  Pomoc pri podujatí  Mikuláš – 6.12.2010

Ø  Vianočný program „Pokoj ľuďom dobrej vôle“ –  výstavy + program – 12.12.2010

Plán aktivít na rok 2011

 • IV. ročník Veľkonočného turnaja v stolnom tenise pre žiakov ŠZŠ a ZŠ v Klenovci
 • II. Veľkonočný turnaj v stolnom tenise dospelých
 • Tvorivé remeselné dielne pre deti a dospelých
 • apríl 2011 – Deň Zeme – zapojenie sa do podujatia celého regiónu MAS MALOHONT pri  čistení verejných priestranstiev
 • máj – týždeň rodiny – podujatie pre rodičov a deti
 • jún – Prezentácia a pomoc pri realizácii XXXIII. ročníka GMFS Klenovská rontouka 2011
 • júl – IX. letný tábor pre deti „Remeslo má zlaté dno“
 • september – propagácia a pomoc pri realizácii cezhraničného festivalu v Klenovci – Návraty k hudobným tradíciám, v spolupráci s družobnou obcou Mihálygerge
 • November – 40. Výročie FS Vepor z Klenovca – pomoc pri materiálnom vybavení tohto kolektívu
 • podujatie pre deti a mládež –TALENT KLENOVCA II.
 • spolupráca pri príprave a realizácii Mikuláša s obcou Klenovec
 • vianočný program Pokoj ľuďom dobrej vôle – výstavy a tvorivé dielne
 • vianočný badmintonový turnaj v Klenovci
 • pomoc pri činnosti folklórnych kolektívov v Klenovci a Badmintonového klubu Rodon

Ak Vás naše aktivity zaujali môžete byť aj Vy ich realizátorom pomocou 2% Vašich daní!

Názov organizácie: Občianske združenie RODON KLENOVEC

Adresa: SNP 61, 980 55 Klenovec

IČO:37820842

Sme zaregistrovaní na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 13.9.1999 a prijímateľom 2% zo zaplatenej dane, zaregistrovaní v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb dňa 14.12.2010  pod spisovou značkou NCR po 8240/2010.

Občianske združenie spĺňa podmienky na prijatie podielu zaplatenej dane (§48 zákona č. 366/99 Z. z., §50 ods.5 Zákona 595/2003 Z. z. v znení noviel) v plnom rozsahu.

V roku 2010 sa nám vďaka ochotným darcom podarilo vyzbierať 1.896,02 €, ktoré boli použité v roku 2010 na voľnočasové aktivity detí a mládeže v oblasti kultúry, športu, ale aj na kultúrno-spoločenské podujatia.

Ak ste stále nie rozhodnutý, že nám darujte 2% z dane a chcete o našich aktivitách vedieť viac, kontaktujte nás na telefónnom čísle: 0904-875-369, Mgr. Stanislava Zvarová,

e-mail: ozrodon@pmxmail.sk, www.rontouka.sk, www.fsvepor.sk

alebo osobne v kancelárii OZ RODON Klenovec – prízemie Kultúrneho domu v Klenovci.

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

1. Do 15.02.2011 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane- to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať.  Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €. 4. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2011.
5. Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia, ktoré sa nachádza na druhej strane Vyhlásenia.

6. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2011 na daňový úrad podľa  Vášho bydliska.
8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:

– Do kolónky ROK sa píše 2010

– Obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska

– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

– IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava . Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.

———————————————————————————————————————

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2011:

1.   Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2011, ktorému chcete poukázať Vaše 2%  zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3,32 €.

2.  Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,32 € pre prijímateľa.

3.  V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali.

4.  Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania

(zvyčajne do 31.3.2011) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

5.  Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:

– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
– Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.

– IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava

-Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu

——————————————————————————————————————————————–

Postup krokov pre právnické osoby

Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) pre právnické osoby v roku 2011:

 1. Vyberte si prijímateľa, alebo prijímateľov zo Zoznamu prijímateľov na rok 2011. Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,30 €.
 2. Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 € na jedného prijímateľa.
 3. POZOR:
  a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2010 až do termínu na podanie daňového priznania  a zaplatenie dane v roku 2011 (zvyčajne do 31.3.2011) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.
  b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2010 až do termínu na podanie daňového priznania  a zaplatenie dane v roku 2011 (zvyčajne do 31.3.2011) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.
  V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií/organizáciách, ktorú/é ste si vybrali.
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

  Poznámky:

– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.

– IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá uvedený SID, tak kolónky na SID nechajte prázdne.

Bližšie informácie nájdete na www.rozhodni .sk

Táto stránka je financovaná s príspevkom OZ RODON Klenovec.

plagát tábor 2010