OZ RODON

SME TU PRE VÁS 20 ROKOV!

UŽ 20 ROKOV SA SNAŽÍME SVOJOU DOBROVOĽNOU PRÁCOU PRISPIEŤ KU KOMUNITNÝM AKTIVITÁM V NAŠEJ OBCI KLENOVEC ALE AJ V NAŠOM REGIÓNE!

Občianske združenie RODON Klenovec (rozvoj obecného diania ochotných nadšencov)  aj vďaka Vám môže napĺňať svoje ciele.

Od roku 1999 sa snažíme aj malými aktivitami rozvíjať život nielen vo svojej obci Klenovec, ale aj v našom regióne.

Našimi hlavnými cieľmi sú:

 • starostlivosť o ochranu a udržiavanie kultúrnych pamiatok a ľudových tradícii v obci
 • vytváranie podmienok pre aktívne využitie voľného času detí a mládeže športovými a kultúrnymi podujatiami a chrániť ich tak pred negatívnymi vplyvmi
 • komunitný rozvoj
 • spolunažívanie majoritnej i minoritnej časti obyvateľstva

Cieľové skupiny:

 • deti, mládež, aktívni dospelí, seniori
 • mladí nezamestnaní – vytváranie podmienok pre vykonávanie absolventskej praxe, dobrovoľníckej práce, čím získavajú zručnosti a pracovné návyky

Ponuka služieb pre verejnosť:

 • súčasťou OZ RODON Klenovec je I – dom, jeho činnosť bola zahájená v júli 2003 s hlavnou náplňou poskytovať informačné služby pre občanov a návštevníkov obce
 • podieľame sa na organizovaní a propagácii kultúrno-spoločenských a športových aktivít pre deti,mládež a dospelých.

Našimi členmi sú aktívni občania, členovia Folklórneho súboru Vepor, detský klub mladých folkloristov DFS Zornička a Mladosť. Práve v tejto oblasti organizujeme množstvo podujatí pre deti, ale i dospelých a to:

 • remeselné dielne v Klenovci a ich prezentácia pre rovesnícke skupiny v regióne a na kultúrno-spoločenských podujatiach, výchovných koncertoch a tvorivých dielňach v oblasti tradičných remesiel, hudby, spevu a tanca
 • letný tábor remesiel, hudby, spevu a tanca REMESLO MÁ ZLATÉ DNO, ktorý chceme v tomto roku zorganizovať po XI. krát.
 • spoluorganizovanie podujatia Pokoj ľuďom dobrej vôle
 • pomáhame na podujatiach Gemersko-malohontské folklórne slávnosti – Klenovská Rontouka, Cezhraničný festival – Návraty k hudobným tradíciám, pri realizácii Mikuláša, Dňa detí, Deň filmu a divadla… . 

Našu členskú základňu rozšírili aj členovia Bedmintonového klubu RODON Klenovec.

Čo sme urobili v roku 2010

Ø  3. Ročník veľkonočného turnaja detí  ZŠ a ŠZŠ v stolnom tenise – 24.3.2010

Ø  Prezentačné podujatie „Región Malohont a tradičná kultúra v Malohonte“ – pre pedagógov ZŠ P.E. Dobšinského v Rimavskej Sobote – apríl 2010

Ø  Prezentačné podujatie, tvorivé remeselné dielne, tanečná dielňa, prezentácia obce pre žiakov ZŠ P. E. Dobšinského – 14.4.2010 (návšteva remeselných majstrov, GSP, tvorivé dielne v KD, prezentácia história a súčasnosť Obce Klenovec v KD)

Ø  Účasť na podujatí Deň Zeme v spoluoráci  s MAS Malohont – zber odpadov v okolí obce – 24.4.2010

Ø  Pomoc pri organizácii MDD pre deti v Klenovskej Skorušine – 29.5.2010

Ø  Prezentácia na podujatí FOR FEST v Rimavskej Sobote  -10.6.2010

Ø  Pomoc pri organizácii 32. ročníka GMFS „Klenovská rontouka“ – dvory remesiel, prezentácia v Klenovskom a Detskom dvore,  s pomocou podporeného projektu  z GP MAS Malohont a 2% dane- 25.-27.6.2010

Ø Letný tábor „Remeslo má zlaté dno“ Skorušina – podporené z MK SR a z 2% dane – 26.7. -1.8.2010

Ø Prezentácia tvorivých dielní remesiel na FF Koliesko 2010 Kokava n/R.

Ø  Realizácia projektu „MUZIČKY“ medzinárodné hudobné dielne – podporeného z DEXIA banky a z 2% dane – 16.-21.8.2010

Ø  Pomoc pri organizácii cezhraničného festivalu „Návraty ku hudobným tradíciám“ – 24.9.2010

Ø  Zbierka pre Fond Hodina deťom – 12.11.2010

Ø  Talent Klenovca – 19.11.2010

Ø  Pomoc pri podujatí  Mikuláš – 6.12.2010

Ø  Vianočný program „Pokoj ľuďom dobrej vôle“ –  výstavy + program – 12.12.2010

Plán aktivít na rok 2011

 • IV. ročník Veľkonočného turnaja v stolnom tenise pre žiakov ŠZŠ a ZŠ v Klenovci
 • II. Veľkonočný turnaj v stolnom tenise dospelých
 • Tvorivé remeselné dielne pre deti a dospelých
 • apríl 2011 – Deň Zeme – zapojenie sa do podujatia celého regiónu MAS MALOHONT pri  čistení verejných priestranstiev
 • máj – týždeň rodiny – podujatie pre rodičov a deti
 • jún – Prezentácia a pomoc pri realizácii XXXIII. ročníka GMFS Klenovská rontouka 2011
 • júl – IX. letný tábor pre deti „Remeslo má zlaté dno“
 • september – propagácia a pomoc pri realizácii cezhraničného festivalu v Klenovci – Návraty k hudobným tradíciám, v spolupráci s družobnou obcou Mihálygerge
 • November – 40. Výročie FS Vepor z Klenovca – pomoc pri materiálnom vybavení tohto kolektívu
 • podujatie pre deti a mládež –TALENT KLENOVCA II.
 • spolupráca pri príprave a realizácii Mikuláša s obcou Klenovec
 • vianočný program Pokoj ľuďom dobrej vôle – výstavy a tvorivé dielne
 • vianočný badmintonový turnaj v Klenovci
 • pomoc pri činnosti folklórnych kolektívov v Klenovci a Badmintonového klubu Rodon

Ak Vás naše aktivity zaujali môžete byť aj Vy ich realizátorom pomocou 2% Vašich daní!

Názov organizácie: Občianske združenie RODON KLENOVEC

Adresa: SNP 61, 980 55 Klenovec

IČO:37820842

Sme zaregistrovaní na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 13.9.1999 a prijímateľom 2% zo zaplatenej dane, zaregistrovaní v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb dňa 14.12.2010  pod spisovou značkou NCR po 8240/2010.

Občianske združenie spĺňa podmienky na prijatie podielu zaplatenej dane (§48 zákona č. 366/99 Z. z., §50 ods.5 Zákona 595/2003 Z. z. v znení noviel) v plnom rozsahu.

V roku 2010 sa nám vďaka ochotným darcom podarilo vyzbierať 1.896,02 €, ktoré boli použité v roku 2010 na voľnočasové aktivity detí a mládeže v oblasti kultúry, športu, ale aj na kultúrno-spoločenské podujatia.

Ak ste stále nie rozhodnutý, že nám darujte 2% z dane a chcete o našich aktivitách vedieť viac, kontaktujte nás na telefónnom čísle: 0904-875-369, Mgr. Stanislava Zvarová,

e-mail: ozrodon@pmxmail.sk, www.rontouka.sk, www.fsvepor.sk

alebo osobne v kancelárii OZ RODON Klenovec – prízemie Kultúrneho domu v Klenovci.

 

 

Táto stránka je financovaná s príspevkom OZ RODON Klenovec